Midnight Diner: Tokyo Stories (T2)

Los clientes de un restaurante japonés muy sencillo conectan estrechamente unos con otros tan solo por su pasión por el mismo plato. (Netflix)

Reparto: Mikako Tabe, Kotaro Shiga, Yuma Yamoto, Koen Kondo, Joe Odagiri, Mamiko Itoh, Reiko Kataoka, Junko Miyashita, Risa Sudou, Kimiko Yo, Yutaka Matsushige, Toshiki Ayata, Mansaku Fuwa, Kaoru Kobayashi, Asako Kobayashi, Toru Kazama, Kosuke Toyohara, Ah-sung Ko, Tamae Ando, Yoshiyuki Morishita, Yoshinori Okada, Takashi Yamanaka, Bsaku Sato, Hirofumi Arai, Ken Mitsuishi, Mitsuru Hirata, Shohei Uno, Tamaki Ogawa y Ko A-sung
Audio no disponible en español

Inclusión en el catálogo 31/10/2019

Ver en Netflix